Ak bol zosnulý na zemi členom cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Obrad pohrebu vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).

 

Pre zorganizovanie pohrebných obradov v našej farnosti príbuzní zosnulého:

  • Čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky a skoordinujú miesto a čas pohrebu aj s pohrebnou službou.
  • Prinesú doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na štátnej matrike.
  • Zabezpečia si niektorého z organistov, resp. spevákov, aby viedli spev počas obradu. Telefónny kontakt na organistov Vám ponúkne kňaz.
  • Veľmi sa odporúča, aby blízki príbuzní prijali sviatosť zmierenia.