Je to sviatosť povolania pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Manželstvo, viac ako iné sviatosti, má v kanonickom práve osobitné postavenie. Vyplýva to z dôležitosti poslania manželstva v občianskom živote a v Cirkvi. Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou dvoch osôb, ktoré ho uzatvárajú, ale má svoj dosah na život spoločnosti a Cirkvi.

Manželstvo sa definuje ako zmluva, ktorou – muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života:

 1. ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí
 2. ktorú Kristus povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (kan.1055)

To, čo ho odlišuje od iných ľudských spoločenstiev je cieľ ku ktorému smeruje. Tento cieľ nepochádza z ľudského rozhodnutia, ale svojou prirodzenosťou je daný Božím plánom, aby sa manželia navzájom ako osoby dopĺňali a zdokonaľovali a odovzdávali i formovali nový život. Základom manželstva je Božia vôľa, ktorá z manželstva urobila zmluvu i sviatosť spolu. Preto sa manželstvo katolíkov, hoci by iba jedna stránka bola katolícka, riadi nielen božským, ale aj kanonickým (cirkevným) právom.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Muž a žena, pokrstení a slobodní. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve (t.z. nežijú v neplatnom alebo nedovolenom zväzku). Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

 1. Trvalý zväzok
 2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku

Podstatné vlastnosti manželstva

 1. jednota – to znamená, že vylučuje sa polygamia (mnohoženstvo) a polyandria (mnohomužstvo)
 2. nerozlučnosť – vylučuje rozvod (môže byť rozviazané iba smrťou jedného z manželov)

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v našej farnosti

Vo farnosti Zlaté Moravce môžete uzavrieť manželstvo vtedy, ak aspoň jeden zo snúbencov býva, resp. pochádza z farnosti Zlaté Moravce. O vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v deň sobáša nesmie byť starší ako šesť mesiacov. Ak ste boli pokrstení v našej farnosti, krstný list nepotrebujete.

Zožeňte si o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, povolanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nevyžaduje sa od neho, aby bol veriaci, ani pokrstený).

Snúbenci pred uzavretím manželstva musia absolvovať predmanželskú prípravu, na ktorej sa preberú niektoré dôležité zásady pre život v kresťanskom manželstve a sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva. Prípravu možno absolvovať u nás, alebo kdekoľvek inde (iné farnosti, univerzitné pastoračné centrá, známy kňaz a pod.).

Výzdobu kostola snúbenci prekonzultujú s kostolníkom. Snúbenci si taktiež zoženú organistu, resp. spevokol, ak majú záujem na tom, aby doprevádzali sobášny obrad.

Doklady, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu sviatosti manželstva:

 • vyplnené tlačivo s osobnými údajmi
 • krstné listy snúbencov
 • potvrdenie o predmanželskej príprave
 • licencia (v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nebývajú v Zlatých Moravciach) – povolenie sobáša zo strany farára, kde snúbenci bývajú
 • dišpenz (v prípade, že jeden zo snúbencov nie je katolík) – udeľuje miestny biskup
 • štátnu zápisnicu z miestnej matriky
 • potvrdenie o civilnom sobáši (v prípade, ak sú snúbenci už civilne zosobášení)